Napuštanje upotrebe fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije je svjetski trend.

Razvojem tehnologije omogućena je izrada jeftinog ogrijevnog materijala od celuloznog otpada mehaničkim putem, bez korištenja vezivnih sredstava.

Briket ravnomjerno sagorijeva sa malo dima i bez lebdećeg pepela - ima 10 puta manje pepela od uglja. Sagorijevanjem praktično ne zagađuje životnu sredinu u poređenju sa drugim čvrstim gorivima, jer sadrži malo sumpora – čak 100 puta manje od uglja.

Tehnologija briketiranja je razvijena u većini naprednih zemalja i postaje sve popularnija u zemljama u razvoju.

Sama proizvodnja briketa je razvijena tako da može da se primjeni na različite sirovine – od otpadnog materijala u fabrikama do kabastih zapaljivih celuloznih ostataka žitarica sa poljoprivrednih polja.

34